Компјутерски мрежи

Компјутерски мрежи

Изработката на компјутерски мрежи базирани на оптички и бакарни кабли